RegulaminDefinicje:

Administrator – Manu Art Zuzanna Kilanowicz z siedzibą w Józefowie, ul. Lipowa 11, 05-420 Józefów, NIP: 5321884488, będący właścicielem Sklepu internetowego http://www.zuzakilanowicz.pl;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Manu Art skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy;

Manu Art - Manu Art Zuzanna Kilanowicz z siedzibą w Józefowie, ul. Lipowa 11, 05-420 Józefów, NIP: 5321884488, REGON: 146693197;

Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w Sklepie internetowym;

Konto Klienta – konto utworzone przez Klienta, po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym;

Polityka prywatności - dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów;

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego;

Sklep internetowy - sklepie internetowym znajdującym się pod adresem URL: www.zuzakilanowicz.pl;

Umowa – umowa sprzedaży towaru Klientowi przez Manu Art.

 

Postanowienia ogólne:

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w Sklepie internetowym przez Manu Art oraz składanie zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dokonywania przez Klienta zapłaty ceny, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji. Zakupu w Sklepie internetowym może dokonać Klient posiadający konto poczty e-mail.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Klient dokonując rejestracji oraz, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji, w momencie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym ma możliwość potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji w obowiązującej formie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Brak zatwierdzenia Regulaminu uniemożliwia kontynowanie zamówienia.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Manu Art a Klientem.

Żaden przedstawiony przez Sklep cennik ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.

 

Rejestracja Klienta, Konto Klienta

Klient rejestruje się w Sklepie internetowym poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego.

W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane:

-adres email

-hasło

Klient nadaje własne hasło.

Na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wysłany zostanie link aktywacyjny. W celu korzystania z Konta należy aktywować Konto zgodnie z instrukcją podaną w korespondencji.

 

Zamówienia

Manu Art zobowiązane jest do dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z zamówieniem i pozbawionego wszelki wad fizycznych lub prawnych.

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, jednakże obsługa złożonych zamówień dokonywana jest przez Manu Art wyłącznie w dni robocze w godz. od 10.00 do 17.00.

W celu złożenia zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu Internetowego;

wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka;

Zamówienie można złożyć bez rejestracji Klienta wybierając produkt będący przedmiotem zamówienia, klikając przycisk „Do koszyka”.

W celu finalizacji zamówienia należy wejść w „Koszyk” oraz:

wybrać metodę dostawy

wybrać metodę płatności

zaakceptować wybrane formy płatności oraz dostawy klikając przycisk :Akceptuj i wprowadź adres dostawy"

dodać adres (adres dostawy): imię, nazwisko, adres, kod pocztowy.

Dodatkowo Klient może podać firmę oraz nr telefonu lub numer telefonu komórkowego,wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

wpisać ewentualną wiadomość do Manu Art.

zapoznać się z warunkami sprzedaży oraz zaakceptować je

kliknąć przycisk „Zamawiam i dokonam zapłaty z wybraną formą płatności”;.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przy rejestracji. Od tego momentu strony wiąże umowa sprzedaży.

W przypadku wybrania formy płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej Umowy.

Zapłata za produkty uiszczana jest zgodnie z wybraną metodą:

przelewem bankowym na podany rachunek bankowy Manu Art,

płatność online,

W przypadku wyboru płatności online, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę www.transferuj.pl

W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Manu Art pełnej kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia

W przypadku zmian w zamówieniu bądź innych okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, Manu Art informuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie.

Podanie prawidłowych danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Manu Art nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 

Dostawa

Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem kuriera, zgodnie z podanym cennikiem.

Manu Art nie wysyła produktów poza granicę Polski.

Koszty dostawy naliczane są podczas składania przez Klienta zamówienia, zgodnie z podanymi cenami.

Wysyłka zamówionego towaru nastąpi:

w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty w przypadku wyboru opcji płatności przelewem bankowym,

w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przez stronę www.transferuj.pl w przypadku płatności online,

Do zamówienia może zostać wystawiona faktura VAT.

W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu dostawy, Manu Art nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, przy czym w sytuacjach takich, w szczególności w razie konieczności ponownego wysłania zamówienia lub jego odbioru, wszelkie koszty z tym związane, zostaną zwrócone Manu Art przez Klienta. Koszty te uiszczone będą w sposób przewidziany oryginalnie dla zamówienia.

 

Ceny

Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy wskazany jest osobno podczas wyboru metody dostawy.

Manu Art zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów i usług w dowolnym momencie. Manu Art uprawniony jest też do organizowania wedle swojego uznania wyprzedaży i promocji i ustalania ich zasad. Oba te uprawnienia pozostają bez wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, wyprzedażą czy promocją.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne ze wzorem, należy przesłać w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki.

W terminie wskazanym w punkcie 1 należy poinformować o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w dowolnej formie (np. listownie, za pomocą poczty elektronicznej). Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień przesłania powyższych informacji.

Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy.

Manu Art dokonuje zwrotu ceny towaru oraz kosztu przesyłki wg najniższej stawki przesyłki oferowanej przez Manu Art. w terminie 30 dni od otrzymania zwróconego towaru.

Koszty odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient

Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości Towaru od zakupu którego Klient odstąpił.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów prawa, które dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Niekompletne, niewłaściwie lub zniszczone towary w zamówieniu

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania sporządzić protokół szkody w obecności listonosza oraz poinformować o tym Manu Art.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub otrzymania produktów zniszczonych Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu odebrania zamówienia, skontaktować się z Manu Art, aby ustalić sposób dalszego postępowania.

Zgłoszenie przez Klienta niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem Manu Art rozpoczyna na podstawie wewnętrznych dokumentów i w przypadku, w którym brak zostanie potwierdzony, odeśle nadpłaconą kwotę lub prześle na swój koszt brakujący produkt do Klienta (decyzję o formie podejmuje Klient). Koszt ponownej dostawy pokrywa w tej sytuacji Manu Art.

Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

 

Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Manu Art o stwierdzonej niezgodności.

Manu Art nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem.

Reklamację należy złożyć pisemnie, zgodnie ze wzorem, na adres Manu Art lub przesyłając podpisany skan pisma na adres poczty e-mail Manu Art. Manu Art informuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Klient powinien odesłać towar na adres Manu Art zgodnie z podanymi wskazówkami.

Manu Art w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Manu Art przesyła Klientowi produkt pozbawiony wad bądź zwraca Klientowi wartość zamówienia.

Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984 nr 53, poz. 272, z późn. zm.).

 

Zwrot należności Klienta

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Manu Art do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru bądź uznania reklamacji.

Manu Art dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu tej samej formy płatności jakiej Klient użył w celu zapłaty za Towar chyba że z Klientem zostanie uzgodniona inna forma zwrotu pieniędzy.

 

Ochrona danych

Manu Art zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy rejestracji oraz podczas składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Manu Art w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Manu Art w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym. Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie Newslettera.

Klienci Sklepu internetowego maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

Prawa Autorskie

Strona internetowa Sklepu internetowego oraz wszelkie zawarte na niej zdjęcia i projekty są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zostało zastrzeżono inaczej Regulaminie.

 

Postanowienia końcowe

Manu Art nie ponosi odpowiedzialności za skutki siły wyższej, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Manu Art.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Żadne z postanowień w Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem zastosowanie znajdą stosowne przepisy prawa.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin udostępniany jest na stronie http://www.chic.shop.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.